Sitemap   sk   sk   sk

Sadzobník poplatkov Summit Finance pre zmluvy do 01.07.2012

 

Spracovateľské poplatky nových obchodných prípadov – variabilné poplatky

Za uzatvorenie zmluvy

podľa aktuálnej ponuky

Odpredajný poplatok – riadne ukončenie zmluvy

Podľa aktuálnej ponuky

Odstúpenie od zmluvy

165,00 EUR

Spracovateľské poplatky nových obchodných prípadov – fixné poplatky

Za inkaso poistenia pre zmluvnú poisťovňu

0,00 EUR

0,00 SKK

Za vinkuláciu poistenia

štandardné finančné podmienky na zmluve

165,00 EUR

Za vinkuláciu poistenia

akciové finančné podmienky na zmluve

330,00 EUR

Zmluvné pokuty nových obchodných prípadov

Za nesplnenie zmluvných povinností (aj opakovane)

33,00 EUR

Upozornenie na neplnenie zmluvných povinností

6,50 EUR

Spracovateľské poplatky za realizáciu zmien na zmluve počas jej trvania

Poplatok za spracovanie – zmeny v splátkovom kalendári

33,00 EUR

Poplatok za spracovanie – zrušenie splátkového kalendára pre súkromné osoby

66,00 EUR

Cesia – prevod práv a povinností zo zmluvy v prvom roku od podpisu zmluvy

330,00 EUR

 

Cesia – prevod práv a povinností zo zmluvy po viac ako roku od podpisu zmluvy

165,00 EUR

Cesia – prevod práv a povinností zo zmluvy zmena právnej formy

33,00 EUR

Zmena periodicity splácania

33,00 EUR

Zmena splatnosti splátky z 10 dňa na 25. deň v mesiaci a naopak

16,50 EUR

Dodatok k zmluve na žiadosť klienta výluka a zmena dĺžky splácania

165,00 EUR

Opisy dokumentov na žiadosť klienta za každú stranu – strata a pod.

1,50 EUR

Vydanie overeného splnomocnenia pre DI 2 ks vyplývajúce zo zmluvy sú zdarma

16,50 EUR

Vyhotovenie ponuky na vyplatenie, aj opakovane do vyplatenia podľa vyhotovenej ponuky

3,00 EUR

Žiadosť o vyplatenie vrátane vyhotovenia ponuky

štandardné finančné podmienky na zmluve – právnické osoby

3% zo zostávajúcej sumy

min. 165,00 EUR

Žiadosť o vyplatenie vrátane vyhotovenia ponuky

akciové finančné podmienky na zmluve – právnické osoby

3% zo zostávajúcej sumy

min. 330,00 EUR

Žiadosť o vyplatenie vrátane vyhotovenia ponuky pre súkromné osoby

0,5% zo zostávajúcej sumy ak doba do konca financovania je kratšia ako 12 mesiacov

1% zo zostávajúcej sumy ak doba do konca financovania je dlhšia ako 12 mesiacov

Žiadosť o mimoriadnu splátku

3% z mimoriadnej splátky

min. 33,00 EUR

Žiadosť o mimoriadnu splátku k výročnému dátumu, každých 12 mesiacov od dátumu prevzatia predmetu do užívania

33,00 EUR

Zmluvné pokuty za realizáciu zmien na zmluve počas jej trvania

Penalizačná sadzba za každý deň omeškania z dlžnej sumy

Od 0,01%/deň

I. Výzva na zaplatenie dlhu v omeškaní - upomienka

0,00 EUR

II. Výzva na úhradu pred predčasným ukončením zmluvy

6,50 EUR

III. Predčasné ukončenie – zapríčinené klientom

330,00 EUR

Vrátený predmet zmluvy je neúplný (okrem škôd a náhrad)

165,00 EUR