Sitemap   sk   sk   sk

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, ak má klient spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. postavenie spotrebiteľa a nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. vybavila jeho reklamáciu, je klient oprávnený  obrátiť sa na spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. so žiadosťou o nápravu. Ak spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, je klient oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu zo Zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom pre spory súvisiace s poskytovaním spotrebiteľských úverov podľa zákona č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré vznikli medzi spotrebiteľmi a nebankovými veriteľmi, ktorí sú členmi Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky (t.j. aj spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.), je príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov Slovenská banková asociácia, Mýtna 48, 811 07 Bratislava, ktorej pravidlá pre alternatívne riešenie sporov sú zverejnené na webovom sídle: www.institutars.sk