Sitemap   sk   sk   sk

Financovanie strojov a zariadení

A. IDENTIFIKAČNÉ DOKUMENTY
    a. Výpis z obchodného registra/Živnostenský list
    b. Osvedčenie o DIČ, IČ DPH
    c. Identifikačný domunent štatutárneho zástupcu

B. FINANČNO/EKONOMICKÉ DOKLADY
    a. Súvaha/Výsledovka resp. Výkaz o majetku a záväzkoch/Výkaz o príjmoch a výdavkoch

Ostatné dokumenty:

C. DOKUMENTÁCIA OHĽADOM PREDMETU FINANCOVANIA
     a. Proformafaktúra/špecifikácia zariadenia a príslušenstva
     b. Pri použitých strojoch a zariadeniach znalecký posudok, resp. iný dokument preukazujúci časovú cenu zariadenia

D. V individuálnych prípadoch si IMPULS-LEASING Slovakia môže dožiadať i iné dokumenty.