Email: office@impuls-leasing.sk
Operatívny leasing je forma financovania vozového parku klienta prostredníctvom dlhodobého prenájmu vozidla za vopred zmluvne stanovených podmienok. Vozidlo je v majetku financujúcej spoločnosti, ktorá je aj jeho držiteľom a po skončení zmluvného vzťahu klient vozidlo odovzdáva späť financujúcemu subjektu, ktorá ho odpredáva ďalším osobám resp. subjektom s možnosťou využitia ďalších finančných služieb portfólia spoločnosti.
Klient vozidlo plnohodnotne využíva dňom odovzdania na základe oprávnenia o používaní, ktoré mu je vystavené financujúcou spoločnosťou (klient vozidlo preberá prihlásené na evidenčných číslach s povinnou výbavou a kompletnou dokumentáciou).
 
Výhody:
  • jasne stanovená splátka na zmluvne dohodnuté obdobie (mení sa len v prípade úpravy legislatívnych poplatkov spojených s predmetom nájmu), ktorá zahŕňa poplatky spojené s prihlasením vozidla na DI, daň z motorového vozidla, odpisovanie vozidla, riziko spojené so stratou pri odpredaji
  • vyrovnanosť cashflow
  • mimosúvahové financovanie
  • úspora nákladov spojená s optimalizáciou vozového parku a administratívy
  • úspora času a pracovných síl
  • možnosť investovania vlastných zdrojov do činnosti spoločnosti namiesto obstarania vozidiel
  • eliminované riziká v súvislosti so sledovaním legislatívy spojenej s prevádzkou motorového vozidla, nákladmi spojenými s odpredajom a riešenie sporov

 

Máte záujem o tento typ financovania? Kontaktujte nás.