Email: office@impuls-leasing.sk
Má nájomca možnosť poistiť predmet lízingu individuálne pri uzatváraní lízingovej zmluvy?
Pri štandardných lízingových produktoch môže lízingový nájomca poistiť predmet lízingu tzv. individuálne, t.j. zvoliť si ľubovoľnú poisťovňu.

Aký bonus stanovujú poisťovne po skončení lízingu a pri pokračovaní poistenia? 
Bonusy pri znovuobnovení poistnej zmluvy určuje poisťovňa sama, prax ukazuje, že sadzba poistného sa podstatne nezvýši od sadzby, platnej v čase lízovania.

Ako sa postupuje v prípade totálnej havárie alebo krádeže auta?
  • Pri krádeži predmetu lízingu cez IMPULS-LEASING Slovakia sa lízingová zmluva predčasne ukončí s nájomcom na základe uznesenia polície, ktorá udalosť vyšetrovala. Pri tzv. „totálke“ IMPULS-LEASING Slovakia predčasne ukončí lízingovú zmluvu na základe stanoviska poisťovne, ktorá predmet lízingu poisťovala a posúdila poistnú udalosť ako totálku.
  • V momente predčasného ukončenia klient musí vysporiadať všetky záväzky voči lízingovej spoločnosti, ktoré vznikli do momentu predčasného ukončenia. Kupujúci musí tiež uhradiť sumu, zodpovedajúcu budúcim lízingovým splátkam (so splatnosťou po predčasnom ukončení LZ) avšak tieto budú znížené o refinančný úrok.
  • Po získaní poistného plnenia, je toto kompenzované s nárokom IMPULS-LEASING Slovakia, vyplývajúcim z predčasného ukončenia LZ. Prebytok z kompenzácie uhradí naša spoločnosť klientovi, nedoplatok musí nájomca uhradiť lízingovej spoločnosti.
 
Čo obsahuje štandarné havarijné poistenie motorového vozidla? 
Všetky poistné sadzby u našich zmluvných poisťovní zahŕňajú : havarijné poistenie, poistenie proti živlom, krádeží a vandalizmu. 
 
Ako je to s poistením, keď sa lízing skončí a auto sa stane mojím majetkom? 
Poistenia dojednané na dobu neurčitú pokračujú aj po skončení financovania. Poistenia dojednané na dobu určitú končia dátumom uvedeným v poistnej zmluve. Pri špecifických prípadoch ukončenia napr. pri predčasnom splatení, krádeži alebo iných je klientovi oznámené pokračovanie, resp. ukončenie poistnej zmluvy.

Ako postupujete pri poistných udalostiach?
  • Lízingový nájomca nahlási (písomne, faxom alebo telefonicky) IMPULS-LEASINGu Slovakia poistnú udalosť a súčasne realizuje všetky potrebné úkony voči poisťovni a polícii.
  • IMPULS-LEASING Slovakia vystaví pre poisťovňu doklad o súhlase (nesúhlase v prípade záväzkov zo strany leasingového nájomcu) s finančným vysporiadaním poistnej udalosti priamo na účet nájomcu.
  • Poisťovňa vykoná obhliadku predmetu lízingu a kontaktuje sa so servisným strediskom.
  • Nájomca zabezpečí prepravu predmetu lízingu do servisného strediska.
  • Servisné stredisko vykoná opravu predmetu lízingu, poisťovňa uhradí náklady servisnému stredisku a nájomca si vyzdvihne predmet lízingu.
  • V prípade poistnej udalosti, pri ktorej náklady na opravu sú vyššie ako časová cena predmetu lízingu alebo v prípade odcudzenia predmetu lízingu poisťovňa poukáže finančné prostriedky do IMPULS-LEASING Slovakia. IMPUILS-LEASING Slovakia uskutoční finančné vysporiadanie s nájomcom (v závislosti od výšky akontácie, počtu už zaplatených a ešte nezaplatených lízingových splátok) a poukáže finančné prostriedky na účet nájomcu.