Email: office@impuls-leasing.sk

SADZOBNÍK POPLATKOV - SPOTREBITEĽ

Omeškanie s predložením notársky overenej kópie OEV predmetu financovania v lehote stanovenej čl. 3 VZP (14 dní odo dňa prevzatia predmetu financovania) - 199,2- EUR za každý, i začatý deň omeškania

Postúpenie práv a povinností nájomcu z leasingovej zmluvy - 199,2,- EUR

Prevod úverovej zmluvy - 199,2- EUR

Úprava splátkového kalendára (prolongácia, výluka, nelineárny splátkový kalendár, zmena periódy splácania, skrátenie doby financovania, zmena poistenia) - 199,2- EUR

Predčasné ukončenie zmluvy o financovaní, storno zmluvy (na žiadosť nájomcu, default) - 199,2- EUR

Vydanie duplikátu splnomocnenia na DI PZ SR - 24,- EUR

Poplatok za zmeny, ktoré vyžadujú zápis v OEV - 24,- EUR

Súhlas s podnájmom vozidla - 24,- EUR

Poplatok za odklad na splátkach - 18,- EUR

Poplatok za vykonanie akýchkoľvek iných zmien v zmluvnom vzťahu na požiadanie klienta - 120,- EUR

Zmena dátumu splatnosti splátky - bez poplatku

Výpočet odkupnej ceny pri predčasnom odkupe predmetu financovania/predčasnom splatení úveru - bez poplatku

Predajná cena pri riadnom ukončení - 120,- EUR

Výška poplatkov je uvedená v cenách s DPH