Sitemap   sk   sk   sk

Sadzobník poplatkov IMPULS - LEASING Slovakia pre spotrebiteľov

Omeškanie s predložením notársky overenej kópie OEV predmetu financovania v lehote stanovenej čl. 3 VZP (14 dní odo dňa prevzatia predmetu financovania) - 166,- EUR za každý, i začatý deň omeškania

Postúpenie práv a povinností nájomcu z leasingovej zmluvy - 166,- EUR

Prevod úverovej zmluvy - 166,- EUR

Úprava splátkového kalendára (prolongácia, výluka, nelineárny splátkový kalendár, zmena periódy splácania, skrátenie doby financovania, zmena poistenia) - 166,- EUR

Predčasné ukončenie zmluvy o financovaní, storno zmluvy (na žiadosť nájomcu, default) - 166,- EUR

Vydanie duplikátu splnomocnenia na DI PZ SR - 20,- EUR

Poplatok za zmeny, ktoré vyžadujú zápis v OEV - 20,- EUR

Súhlas s podnájmom vozidla - 20,- EUR

Poplatok za odklad na splátkach - 15,- EUR

Poplatok za vykonanie akýchkoľvek iných zmien v zmluvnom vzťahu na požiadanie klienta - 100,- EUR

Zmena dátumu splatnosti splátky - bez poplatku

Výpočet odkupnej ceny pri predčasnom odkupe predmetu financovania/predčasnom splatení úveru - bez poplatku

Predajná cena pri riadnom ukončení - 100,- EUR

Výška poplatkov je uvedená v cenách bez DPH