Email: office@impuls-leasing.sk

SADZOBNÍK POPLATKOV - PODNIKATEĽ

Omeškanie s predložením notársky overenej kópie OEV predmetu financovania v lehote stanovenej čl. 3 VZP (14 dní odo dňa prevzatia predmetu financovania) - 180,- EUR za každý, i začatý deň omeškania

Postúpenie práv a povinností nájomcu z leasingovej zmluvy - 180,- EUR

Prevod úverovej zmluvy - 180,- EUR

Úprava splátkového kalendára (prolongácia, výluka, nelineárny splátkový kalendár, zmena periódy splácania, skrátenie doby financovania, zmena poistenia) - 180,- EUR

Predčasné ukončenie zmluvy o financovaní, storno zmluvy (na žiadosť nájomcu, default) - 180,- EUR

Vydanie duplikátu splnomocnenia na DI PZ SR - 30,- EUR

Poplatok za upomienku - 5,- EUR

Poplatok za zmeny, ktoré vyžadujú zápis v OEV, súhlas s podnájmom vozidla - 30,- EUR

Poplatok za odklad na splátkach - 20,- EUR

Poplatok za ostatné zmeny na zmluve na požiadanie klienta - 100,- EUR

Zmena dátumu splatnosti splátky - bez poplatku

Výpočet odkupnej ceny pri predčasnom odkupe predmetu financovania/predčasnom splatení úveru - bez poplatku

Predajná cena pri riadnom ukončení - 100,- EUR

Výška poplatkov je uvedená v cenách bez DPH