Email: office@impuls-leasing.sk

Prenajímateľ – lízingová spoločnosť, ktorá prenajíma nájomcovi majetok. Je majiteľom prenajímaného majetku a nájomca jej platí za prenájom predmetu lízingu. Po ukončení lízingovej zmluvy sa vlastnícke práva, podľa typu lízingu, prevedú na nájomcu, alebo ostanú lízingovej spoločnosti. 

Nájomca – klient lízingovej spoločnosti, ktorý predmet lízingu užíva na základe lízingovej zmluvy a platí jej mesačne alebo štvrťročne nájomné. Nájomcom môže byť občan, podnikateľ, obchodná spoločnosť. Po ukončení nájomného vzťahu sa v prípade operatívneho lízingu zmluva ukončí a v prípade finančného lízingu sa predmet lízingu prevedie na nájomcu, ktorý sa stane jeho majiteľom. 

Dodávateľ – subjekt, u ktorého si nájomca predmet lízingu vybral. Na základe zmluvy lízingová spoločnosť za predmet lízingu dodávateľovi zaplatí obstarávaciu cenu. Dodávateľ následne dodá predmet lízingu nájomcovi. 

Obstarávacia cena – cena predmetu lízingu, za ktorú ho nadobudla lízingová spoločnosť. Nájomca ju uhrádza formou prvej zvýšenej splátky a splátok počas trvania lízingu.
 

Predmet lízingu – majetok, ktorý si nájomca prenajíma od lízingovej spoločnosti a platí jej za to nájomné. Predmetom lízingu môžu byť osobné, úžitkové a nákladné automobily, stroje, technológie, počítače, ale aj lode, lietadlá, nehnuteľnosti. Jednoducho predmety dlhodobej spotreby. 

Lízingová zmluva – dokument, ktorý podpisuje nájomca s lízingovou spoločnosťou. Lízingová zmluva upravuje vzťahy medzi nájomcom a lízingovou spoločnosťou. Definuje vzájomné práva a povinnosti a na základe nej získava klient právo na užívania predmetu lízingu a platí za to lízingovej spoločnosti nájomné. 

Akontácia – peňažná čiastka, ktorú zaplatí nájomca pri podpise lízingovej zmluvy. Predstavuje určité percento z obstarávacej ceny predmetu lízingu. Akontáciu majú lízingové spoločnosti zvyčajne vymedzenú v rozmedzí od desať, dvadsať až do sedemdesiat percent. Akontácia zároveň slúži ako určitá forma záruky za realizáciu obchodného prípadu. 

Lízingové nájomné (splátka) – platba platená pravidelne (mesačne, štvrťročne) alebo nepravidelne (sezónne) lízingovej spoločnosti. Jej výška je dohodnutá v lízingovej zmluve a predstavuje nájomné za možnosť využívať predmet lízingu. Obsahuje časť pripadajúcu na splatenie istiny a na úhradu úroku. Lízingovú splátku platí nájomca na základe faktúr alebo splátkového kalendára v zmysle lízingovej zmluvy. Môže byť po celú dobu lízingu konštantná alebo nerovnomerná. 

Cena lízingu – suma, ktorú nájomca zaplatí lízingovej spoločnosti za jej služby spojené s poskytnutím lízingu. Je to súčet prvej navýšenej splátky, všetkých splátok, poplatkov, zostatkovej hodnoty, prípadne ďalších poplatkov. 

Koeficient lízingu – percentuálne vyjadruje preplatenie lízingu. Je to pomer ceny lízingu a obstarávacej ceny, ktorý je stále vyšší ako 1 a jeho hodnota závisí od mnohých faktorov, akými sú: dĺžka lízingovej zmluvy, výška akontácie, úroková sadzba, zisk lízingovej spoločnosti a pod. Nie je však zákonom stanovené, čo by mal lízingový koeficient obsahovať, preto to nie je najlepší spôsob porovnania ponúk lízingových spoločnosti. 

Ročná percentuálna miera nákladov – vyjadruje koeficient nákladov lízingu vypočítaný podľa zákona o spotrebiteľských úveroch. 

Splátkový kalendár – presný rozpis splátok zakotvený v lízingovej zmluve. Splátkový kalendár okrem výšky splátok obsahuje aj presné termíny, kedy sú splatné, názov peňažného ústavu a číslo účtu. Splátkový kalendár je neoddeliteľnou súčasťou lízingovej zmluvy. 

Doba lízingu – je doba, počas ktorej je lízingová spoločnosť a nájomca v zmluvnom vzťahu. Nájomca počas tohto obdobia platí lízingovej spoločnosti nájomné a používa predmet lízingu. Minimálna doba lízingu je stanovená v zákone a závisí od doby odpisovania hmotného investičného majetku a jeho zaradenia do odpisovej skupiny. Musí vždy predstavovať najmenej 60 percent z doby odpisovania v príslušnej odpisovej skupine. 

Spracovateľský poplatok – suma, ktorú nájomca zaplatí lízingovej spoločnosti jednorazovo pri uzatvorení lízingovej zmluvy. Je určený buď fixne alebo ako percento z obstarávacej ceny. 

Zostatková hodnota – suma, ktorú vo forme splátok a akontácie nesplatí nájomca z obstarávacej ceny. Predstavuje teda rozdiel medzi obstarávacou cenou, akontáciou a súčtom všetkých splátok. Zostatkovú hodnotu potom uhrádza zákazník na konci lízingu jednorazovo, môže byť nulová, stanovená ako pevná čiastka alebo percentuálne. Vyššou zostatkovou hodnotou sa znižuje hodnota bežných splátok. 

Cesia – postúpenie lízingu. V prípade, ak sa pôvodný nájomca rozhodne v lízingu nepokračovať a v lízingovom vzťahu pokračuje iný klient. 

Poistná udalosť - poškodenie, havária alebo krádež predmetu lízingu. Nájomca nahlasuje poistnú udalosť poisťovni a polícii. Príjemcom poistného plnenia od poisťovne je vlastník predmetu lízingu – lízingová spoločnosť. Tá z poistenia kryje svoje nároky a nároky nájomcu.