Sitemap   sk   sk   sk

Splátkový predaj

Splátkový predaj je forma krátkodobého prefinancovania investície formou predaja s odloženou splatnosťou zvyšnej časti ceny jednorázovo alebo v splátkach. IMPULS-LEASING Slovakia si v tomto prípade ponecháva výhradu vlastníckeho práva až do momentu úplného splatenia kúpnej ceny, náklady financovania sú zahrnuté do predajnej ceny pre klienta, stávajú sa tak súčasťou nadobúdacej ceny pre klienta v prípade zaradenia investície do majetku spoločnosti, čo výrazne zjednodušuje účtovníctvo subjektu.

Podmienky:

  • určený pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a nepodnikateľov
  • doba splácania - max. 12 mesiacov 
  • 1. zvýšená splátka: 20% - 60%

Výhody:

  • vlastníctvo prechádza na zákazníka podpisom kúpnej zmluvy a prevzatím vozidla
  • pre podnikateľské subjekty možná daňová úspora pri kúpe na konci roka formou uplatnenia ročného odpisu
  • možnosť odpočtu DPH z celej kúpnej ceny/odpredajného poplatku
  • možnosť uplatnenia štátnych dotácií, viazaných na vlastníctvo predmetu
  • využiteľný pre klienta všade tam, kde rieši okamžitú potrebu alebo príležitosť výhodnej kúpy predmetu