Sitemap   sk   sk   sk

Spotrebný úver

Úver predstavuje čistý, dlžnícko-veriteľský vzťah medzi leasingovou spoločnosťou a klientom, kde si klient obstaráva investičný predmet a určitú časť investície financuje cudzími zdrojmi - úverom od leasingovej spoločnosti. Produkt slúži pre klientov s krátkodobejšou potrebou cudzích zdrojov ako je minimálna doba finančného leasingu, aj tam, kde je z hľadiska podmienok dotačných a subvenčných programov SR a EU nevyhnutné nadobudnutie právneho vlastníctva k predmetu (napr. v poľnohospodárstve, zdravotníctve, komunálnej sfére a pod.).

Podmienky:

  • určený pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby
  • doba splácania od 6 do 60 mesiacov
  • výška úveru 40% - 80% z obstarávacej ceny
  • možnosť mesačných i kvartálnych splátok
  • pre financovanie investícií (nie pre financovanie prevádzky, zásob a pod.)

Výhody:

  • zákazník je majiteľom predmetu leasingu od začiatku trvania zmluvy
  • možnosť využiť zvýhodnené poistné sadzby
  • zákonom nelimitovaná, a teda variabilná doba splácania
  • možnosť predčasne vyplatiť úver v ľubovoľnom termíne