Sitemap   sk   sk   sk

Stroje a zariadenia

IMPULS-LEASING Slovakia vie prefinancovať modernými spôsobmi akúkoľvek investíciu do inovácie technologického zabezpečenia Vašich výstupov. Financovanie je určené podnikateľským subjektom, komunálnej správe, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

Predmety financovania:

  • Polygrafické stroje a zariadenia
  • Drevoobrábacie stroje a zariadenia
  • Kovoobrábacie stroje a zariadenia
  • Stroje a zariadenia na výrobu a spracovanie plastov
  • Ostatné výrobné stroje a zariadenia
  • Potravinárske stroje a baliaca technika
  • Logistické celky, vysoko a nízkozdvižné vozíky
  • Autoservisná technika
  • Kancelárska a výpočtová technika
  • Ostatné stroje a zariadenia

 

Špeciálnu skupiny tvoria tieto predmety financovania:

POĽNOHOSPODÁRSKE STROJE A ZARIADENIA 

IMPULS-LEASING Slovakia Vám prostredníctvom svojich finančných produktov vie pomôcť k prechodu z lokálnej firmy na európskeho dodávateľa rastlinnej či živočíšnej produkcie. Poznáme schémy podnikania v poľnohospodárstve, dotačné a subvenčné štátne, či EU programy; ocenením nášho know-how je i podpísaná zmluva s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou, ktorá podstatne zjednodušuje a sprehľadňuje kombináciu čerpania dotačných prostriedkov a dofinancovania investície externými zdrojmi.  

                                                                                                        

MEDICÍNSKA TECHNIKA

Svojimi inovatívnymi riešeniami sa IMPULS-LEASING Slovakia snaží prispieť  k zlepšeniu kvality zdravotnej starostlivosti. Naše finančné produkty sú prispôsobené tejto cieľovej skupine, nielen v súvislosti s financovaním medicínskych zariadení, ale rovnako aj k tomu patriacim sekundárnym potrebám (dopravné, prepravné zariadenia a pod.).