Email: office@impuls-leasing.sk
Je možné nadobudnúť predmet lízingu do vlastníctva pred ukončením lízingovej zmluvy? Zmení sa pôvodná lízingová cena? 
Predmet lízingu je možné nadobudnúť do vlastníctva aj pred riadnym ukončením lízingovej zmluvy. Klient musí vysporiadať všetky záväzky voči lízingovej spoločnosti, ktoré vznikli do momentu predčasného ukončenia. Kupujúci musí tiež uhradiť sumu, zodpovedajúcu budúcim lízingovým splátkam (so splatnosťou po predčasnom ukončení LZ) avšak tieto budú znížené o refinančný úrok. 

Čo je potrebné urobiť v prípade úmrtia nájomcu? 

Pri úmrtí nájomcu prechádzajú jeho nároky a povinnosti na dediča podľa výsledku dedičského konania (dedičské vysporiadanie). 

Je možnosť predčasného ukončenia lízingovej zmluvy (odkúpenie predmetu lízingu)? 
Vzhľadom na to, že finančný lízing prináša daňové zvýhodnenia, Zákon o dani z príjmov presne stanovuje jeho základné parametre, ktoré musia byť dodržané. Medzi takéto parametre patrí aj minimálna doba finančného lízingu, ktorá je odstupňovaná podľa odpisovej skupiny, do ktorej predmet lízingu patrí. Pri nedodržaní minimálnej doby lízovania, ten istý zákon stanovuje postih pre nájomcu i prenajímateľa v prípade, že k skráteniu lízingu došlo zavinením jednej zo zmluvných strán (za nezavinené príčiny predčasného ukončenia leasingovej zmluvy zákon považuje napr.: krádež predmetu lízingu alebo poistnú udalosť, pri ktorej náklady na opravu sú vyššie ako časová cena vozidla, ktorú eviduje poisťovňa). Dokumenty k stiahnutiu nájdete tu.
 
Ako postupujete pri riadnom ukončení lízingovej zmluvy? 
  • IMPULS-LEASING Slovakia zašle klientovi pred ukončením lízingovej zmluvy výzvu s postupom úkonov potrebných k riadnemu ukončeniu lízingovej zmluvy. Jedná sa hlavne o: 
    - úhradu dohodnutej zostatkovej hodnoty alebo poplatku za prevod vlastníckych práv k predmetu lízingu v stanovenom termíne.
 
Aké sú možnosti technického zhodnotenia predmetu lízingu a spôsob odpisovania? 
  • Technické zhodnotenie predmetu lízingu: 
    - môže po písomnom súhlase uskutočniť nájomca na svoje náklady, pričom sa lízingová cena nezmení. V takomto prípade lízingový nájomca odpisuje hodnotu technického zhodnotenia v súlade so Zákonom o dani z príjmov. 
    - môže uhradiť prenajímateľ, pričom primerane upraví lízingovú cenu.
  • Nájomca uplatňuje lízingové splátky v zmysle Zákona o dani z príjmov ako daňové výdavky (pri osobných automobiloch len do výšky limitu, keď Zákon o dani z príjmov tento limit stanovuje), účtovné odpisy rovnomerne uplatňuje lízingová spoločnosť ako vlastník predmetu lízingu.
 
Je možné požiadať o odklad, resp. posunutie splatnosti lízingových splátok? 
Všetky úpravy splátkových kalendárov sú posudzované individuálne vedením spoločnosti na základe písomnej žiadosti klienta. V prípade akýchkoľvek finančných problémoch je potrebné bezodkladne kontaktovať našu spoločnosť a dohodnúť sa na ďalšom postupe. 

Je možné postúpiť predmet lízingu inej osobe? 
Áno, na základe žiadosti lízingového nájomcu a po preverení bonity nového lízingového nájomcu je možné postúpiť predmet leasingu na tretiu osobu formou cesie (postúpenie práv a povinností z leasingovej zmluvy).