Email: office@impuls-leasing.sk

OTVORENIE VŠETKÝCH NAŠICH POBOČIEK OD 1.6.2020

Vážení klienti,

radi by sme Vás informovali, že od 1.6.2020 sú Vám všetky naše pobočky plne k dispozícii.

Touto cestou by sme si Vám dovolili odporučiť i naďalej elektronickú, či telefonickú komunikáciu.

V prípade potreby navštíviť niektorú z pobočiek, Vás chceme požiadať, aby ste si vopred dohodli termín telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom Vašej kontaktnej osoby. Dopomôžete tak k urýchleniu vybavenia Vašej žiadosti.

V zmysle nariadenia vedenia spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia a v záujme ochrany Vášho i nášho zdravia, je vstup do našich priestorov povolený len pri dodržaní ochranných opatrení (rúško a dezinfekcia rúk pri vstupe do priestorov).

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na centrálnej e-mailovej adrese: office@impuls-leasing.sk alebo telefonicky: +421 2 32 602 000   v čase 9:00-16:00 každý pracovný deň. 


 ODKLAD SPLÁTOK

 

Vážení klienti,

týmto si Vás dovoľujeme informovať o možnosti odkladu splátok podľa zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Podľa tohto zákona, môžu počas trvania pandémie požiadať o odklad splácania spotrebitelia, podnikatelia - fyzické osoby alebo malí zamestnávatelia*. O odklad je možné požiadať na obdobie nie dlhšie ako tri mesiace s možnosťou opätovne požiadať o odklad najviac o ďalšie tri mesiace.

*(podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR)

 

Spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. nie je povinná vyhovieť Vašej žiadosti o odklad z   nasledovných dôvodov:

  • ak ste v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiadate odklad splácania úveru, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,
  • ak ste k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,
  • ak ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. nezačala realizáciu zabezpečenia svojich pohľadávok voči Vám vyplývajúcich zo zmluvy,
  • ak žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo
  • ak žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa vzorovej žiadosti.


V súvislosti s uvedeným odkladom splátok Vás ďalej informujeme o nasledovných skutočnostiach:

  • povolenie odkladu splátok Vám nezhoršuje kreditnú kvalitu a pre účely elektronického úverového registra sa nepovažuje za omeškanú,
  • ak sa spolu so splátkou uhrádza aj platba za poistenie uzatvorené v súvislosti so uzatvorenou zmluvou povinnosť platiť za poistenie trvá aj počas odkladu splátok,
  • odklad splátok nemá vplyv na Vašu povinnosť zaplatiť úrok za obdobie odkladu splátok,
  • po skončení odkladu splátok budete vyzvaní na pokračovanie v splácaní úveru (výzva bude obsahovať informácie ako pokračovať v splácaní úveru),
  • odklad splátok Vám nebráni začať splácať alebo splatiť všetky Vaše záväzky aj počas obdobia odkladu splátok,
  • odklad splátok aj bez poplatku.


  UPOZORNENIE: Odklad splátok podľa vyššie uvedených podmienok sa nevzťahuje na produkt operatívny leasing a v prípade, ak ste právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľ, odklad sa nevzťahuje ani na produkt finančný leasing!


Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie a s ňou spojených preventívnych opatrení na ochranu civilného obyvateľstva pred chorobou COVID-19 Vám odporúčame podať žiadosť o odklade splátok prostredníctvom pošty, e-mailom, prípadne iným prostriedkom diaľkovej komunikácie.

 

 

Postup pri požiadaní o odklad splátok:


  • Vyberte vhodnú žiadosť o zmenu splátkového kalendára a vyplňte ju v zmysle inštrukcií
  1. Žiadosť o odklad splátok SPOTREBITEĽ 
  2. Žiadosť o odklad splátok PODNIKATEĽ/MALÝ ZAMESTNÁVATEĽ - ÚVER 
  3. Žiadosť o odklad splátok INÉ 
  • Kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo najbližšiu pobočku. 
  • Zoznam kontaktov nájdete tu – prosím používajte len mobilné telefónne číslo alebo e-mail.

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás taktiež môžte zastihnúť na centrálnej e-mailovej adrese: office@impuls-leasing.sk

   Grafické znázornenie zmeny splátkového kalendára pri znížení splátok a predĺžení splátkového kalendára:

linearne_splatky
znizene_splatky
linearne_splatky_prolongacia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

IMPULS-LEASING Slovakia s. r. o. je univerzálnou leasingovou spoločnosťou, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od apríla 2007. Patrí pod bankovú skupinu Raiffeisen Landesbank Oberösterreich.

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

Je členom Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky od roku 2009

Ocenenie Business Superbrands 2020

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. obhájil prestížne ocenenie Business Superbrands aj v roku 2020

IMPULS-LEASING International

Holding IMPULS-LEASING International GmbH vie poskytnúť svoje služby klientom s nadnárodným dosahom na rozsiahlom území Európy

Summit Finance - značkový leasing Ford

Od 1.7.2012 poskytuje spoločnosť IMPULS - LEASING Slovakia s.r.o. komplexnú ponuku finančných služieb pre značkový leasing Ford.

Ocenenie SELECTED PREMIUM COMPANY 2019

Toto ocenenie potvrdzuje dlhodobú stabilitu, úspešnosť a inovatívne marketingové aktivity v danom odbore podnikania