Sitemap   sk   sk   sk

Financovanie osobných a úžitkových automobilov

Ako podnikateľ predložím:

A.  IDENTIFIKAČNÉ DOKUMENTY
     a.  Výpis z obchodného registra/Živnostenský list 
     b.  Osvedčenie o DIČ, IČ DPH
     c.  Identifikačný domunent štatutárneho zástupcu

B.  FINANČNO/EKONOMICKÉ DOKLADY
     a.  Súvaha/Výsledovka resp. Výkaz o majetku a záväzkoch/Výkaz o príjmoch a výdavkoch

Ako súkromná osoba predložím:


A.  IDENTIFIKAČNÉ DOKUMENTY
     a.  Občiansky preukaz/pas
     b.  Druhý dokument preukazujúci totožnosť (pas, rodný list, vodičský preukaz, zdravotné poistenie)

B.  FINANČNO/EKONOMICKÉ DOKLADY
     a.  Potvrdenie o výške príjmu

Ostatné dokumenty:

C.  DOKUMENTÁCIA OHĽADOM PREDMETU FINANCOVANIA
     a.  Proformafaktúra/špecifikácia vozidla a výbavy
     b.  Pri jazdených vozidlách dokument o kontrole originality vozidla (THG, IRIS IDENT)

D.  V individuálnych prípadoch si IMPULS-LEASING Slovakia môže dožiadať i iné dokumenty.